Hệ Thống Xử Lí Khí CO2, N2 Trong Sản Xuất

  • Thumbnail 1
  • Thumbnail 1
  • Thumbnail 1

-     Tạo môi  trường  tăng  nồng  độ  không  khí trong  lon và trong lành cho  người vận hành.

-     Đảm  bảo thành  phần  nồng  độ khí trong  lon ổn định.

-     Tiết kiệm lượng khí sử dụng.

-     Dễ quan sát xử lý sự cố kịp thời.

 

Sản phẩm khác

2014 Copyright © Vinh Tho joint stock company. All rights reserved . Design by Nina co.,ltd